دستور پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران دولتی

دستور پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران دولتی     اگر که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت سندهای خزانه اسلامی پرداخت شود، در صورتی که پیمانکار بخواهد، کارفرما باید  اوراق را کامل  به اداره مالیاتی تحویل دهد. سازمان...
ادامه مطلب

تفاوت صورت معاملات فصلی با ارزش افزوده

تفاوت صورت معاملات فصلی با ارزش افزوده ‌   این معاملات فصلی هر ۳ ماه و با زمان مشخصی ارائه میگردد و  عوارض و مالیات  به خدمات ارزش افزوده تعلق میگیرد . مالیا ت ارزش افزوده از نوع غیر‌ مستقیم است و گزارش خرید فروش از نوع...
ادامه مطلب

تعریف مالیات بر ارزش افزوده از زبان بزرگان در کشورهای مختلف

تعریف مالیات بر ارزش افزوده از زبان بزرگان در کشورهای مختلف   مالیات بر ارزش افزوده پرداختی است الزامی به دولتها که به شخص یا شخصیت حقوقی یا موسسه و... تعلق می‌گیرد. اما اولین ذهنیت در نظر عام هزینه ای است که مردم در قبال...
ادامه مطلب