اضافه کاری و تعطیلات در قانون وزارت کار

اضافه کاری و تعطیلات در قانون وزارت کار   مدت وقتی که کارگر برای کارفرما صرف میکند، ساعت کاری وی محسوب میشود. طبق قانون وزارت کار هر کارگر موظف است روزانه 8 ساعت برای کارفرما کار کند. در این قانون گفته شده هیچ کارگری...
ادامه مطلب