ترک تشریفات در مناقصات چیست؟

ترک تشریفات در مناقصات چیست؟   ترک تشریفات در مناقصات یکی از روش های انجام معامله است که در آن کارفرما بدون انجام مناقصه ی نامحدود یا محدود با یک فرد یا پیمانکار قرارداد می بندد. در قانون برگزاری مناقصات این امکان پیش...
ادامه مطلب