بیمه حوادث

بیمه مسئولیت مدنی فرد ثالث ساختماتی

  بیمه مسئولیت مدنی در قبال فرد ثالث متأثر از انجام عملیات ساختمانی   امکان دارد خسارت مالی و یا صدمات جسمانی در زمان انجام عملیات ساختمانی، به اشخاص ثالث وارد شود و علت آن میتواند بعلتهای گوناگون شامل گودبرداری، پی...
ادامه مطلب