تبدیل تامین و تامین خواسته چیست؟

تبدیل تامین چیست؟ ‌‌تامین، اقدامی با ملاحظه جهت جلوگیری از به هدر رفتن حقوق خواهان دعوا میباشد و اقدامی است که با در خواست خواهان جهت ضبط اموال منقول و غیر منقول خوانده انجام میگیرد. قانونگذار به این منظور تامین خواسته...
ادامه مطلب