مالیات تکلیفی

تفاوت مهم بین دو مالیات عملکرد و تکلیفی

  تفاوت مهم بین دو مالیات عملکرد و تکلیفی   مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد از لحاظ ماهیتی تفاوت بسیاری دارند ولی اکثر افراد جامعه آن را نمی دانند و آن را به اشتباه یکی میدانند. مالیات عملکرد به سود خالص مجموعه ها و...
ادامه مطلب