نحوه رسیدگی مالیاتی

نحوه رسیدگی مالیاتی   نحوه رسیدگی مالیاتی ‌دستور العمل های مالیاتی به صورت مستقیم به صاحبان مشاغل یا افراد حقوقی ابلاغ میشود که براساس قانون اداره مالیاتهای مستقیم جهت حسابرسی مالیاتی به منظور رسیدگی میزان درآمد به...
ادامه مطلب