خدمات شهری چیست؟

خدمات شهری چیست؟   آنچه در ارتباط مستقیم با زندگی روزانه شهروندان است و کیفیت زندگی شهروندان را تأمین میکند، روال عرضه خدمات شهری توسط شهرداری است. امروزه در جهان خدمات از تولید برتری گرفته و ظاهراً کیفیت در خدمات...
ادامه مطلب