نحوه محاسبات حق اولاد

نحوه محاسبات حق اولاد   یکی از وظایف کارفرما در کنار انجام اموری مثل ارسال لیست بیمه برای افراد متأهل و دارای فرزند، پرداخت حق اولاد است. درحال حاضر حق اولاد برای تمام فرزندان پرداخت می شود؛ در صورتی که تا قبل از...
ادامه مطلب