فضای سبز

فضای سبز چیست؟

فضای سبز چیست؟   فضای سبز شهری و غیره شهری، یکی از بهترین موقعیت هایی که انسان میتواند با گذراندن وقت در آنجا به آرامش ذهن برسد، فضای سبز است که نقش مهمی در آرامش شهر نشینان دارد. ممکن است هنگامی که درباره فضای سبز می...
ادامه مطلب
فضای سبز

طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز

فضای سبز و کلان شهر ها طراحی و اجرای فضای سبز خصوصا در سطح شهر، نقش بسزایی در بهبود شرایط عمومی شهروندان داشته و می تواند با آلودگی هوای کلان شهرهایی مثل تهران مقابله کند. امروزه مفهوم شهر ها بدون وجود فضای سبز موثر در...
ادامه مطلب