قانون مالیات تکلیفی چیست؟

قانون مالیات تکلیفی چیست؟   تمامی افراد از جانب خود باید مالیات را پرداخت کنند؛ ولی به این معنی نیست که درحال پرداخت مالیات تکلیفی هستند. مالیات تکلیفی، نوعی روش دریافت مالیات است. به مالیاتی که وظیفه پرداخت آن به...
ادامه مطلب