منظوراز مرخصی زایمان چیست؟

منظور از مرخصی زایمان چیست؟ ‌ هر خانمی بعد از زایمان به استراحت و مراقبت از نوزاد خود احتیاج دارند. در ضمن هیچ کار فرمایی نمیتواند حق مرخصی مادر را از او بگیرد مادری که برای دیدن نوزادش لحظه شماری کرده است. ۱۲ هفته اول هم...
ادامه مطلب
بالا