بیمه تکمیلی به چه کسانی تعلق میگیرد ‌

بیمه تکمیلی به چه کسانی تعلق میگیرد 1-افراد تحت تکفل: افرادی که دفترچه بیمه پایه داشته و واجد شرایط هستند شامل :همسر یا همسران دائمی ،فرزندان ذکور در صورت نداشتن شغل تا پایان سن ۲۲ سالگی( درمورد دانشجویان با ارائه گواهی...
ادامه مطلب