مراحل اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهر

مراحل اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهر   ‌آشنایی با وظایف دفاتر خدمات الکترونیک شهر به موجب آیین نامه اجرایی مصوب شورای بازنگری در سال ۱۳۸۶ به منظور رسیدگی به امور شهروندان در خصوص مراجعات به شهرداری ها این نهاد...
ادامه مطلب
بالا