فرآیند شرکت در مناقصات پیمانکاری

فرآیند شرکت در مناقصات پیمانکاری   اغلب شرکت های خصوصی در ایران، با شرکت در مناقصات دولتی بزرگ درآمد زایی میکنند که به طور معمول از 5 میلیارد ریال ارزش گذاری میشود. به عنوان شخص حقوقی یا حقیقی برای شرکت در مناقصات در...
ادامه مطلب