نحوه محاسبه بیمه زنان خانه دار چگونه است؟

نحوه محاسبه بیمه زنان خانه دار چگونه است؟   مبلغ پرداختی حق ‌بیمه زنان خانه ‌دار بیمه پرداختی زنان خانه دار در سه نرخ حق بیمه پیش بینی شده ، اول 12 درصد که شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است . نرخ دیگر 14 درصد است که...
ادامه مطلب