مراکز پردازش و بازیافت و دفن زباله

مراکز پردازش و بازیافت و دفن زباله   ‌در این سایت ها و مراکز پردازش به قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات پرداخته شده است ‌. عبارت و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته دارای معانی زیر میباشد: ‌...
ادامه مطلب
بالا