مراحل اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهر

مراحل اخذ مجوز دفتر خدمات الکترونیک شهر   ‌آشنایی با وظایف دفاتر خدمات الکترونیک شهر به موجب آیین نامه اجرایی مصوب شورای بازنگری در سال ۱۳۸۶ به منظور رسیدگی به امور شهروندان در خصوص مراجعات به شهرداری ها این نهاد...
ادامه مطلب

مراکز پردازش و بازیافت و دفن زباله

مراکز پردازش و بازیافت و دفن زباله   ‌در این سایت ها و مراکز پردازش به قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات پرداخته شده است ‌. عبارت و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته دارای معانی زیر میباشد: ‌...
ادامه مطلب

دستور العمل ضمانت نامه های بانکی ‌

دستور العمل ضمانت نامه های بانکی ‌   ‌ضمانتنامه بانکی چیست؟ ‌ تعهد کتبی و غیر قابل برگشت ،جهت پرداخت معینی به ارز یا ریال به ذینفع ضمانت نامه(خریدار،کارفرما)می باشد ‌.   ضمانت نامه حسن انجام کار ‌ دراین نوع از ضمانت...
ادامه مطلب

درختکاری و تاثیر آن در محیط زیست ‌

تاثیر درختکاری بر محیط زیست   ما باید با همکاری هم برای حفظ محیط زیست و برای نسل اینده ی خود در زمینه حفظ محیط زیست و همینطور در راستای داشتن زمینی سرسبز که داشتن ان امریست حیاتی بکوشیم.   سیاره زمین هدیه ای است از طرف...
ادامه مطلب