آیین نامه و تعیین و نحوه دریافت مالیات خودرو سال ۱۴۰۰

آیین نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ‌ ماده ۱:در آیین نامه ،اصطلاحات زیر معانی مشروح به کار می روند: ‌ سازمان :امور مالیاتی کشور ‌ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی ان....
ادامه مطلب

فهرست و شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

  فهرست و شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ؛ ‌ در بعضی از افراد بازنشستگی در شغل آنها بین۲۰ تا ۲۵ سال است و از حق بیمه و حقوق برابر با وزارت کار استفاده کنند چرا؟ ‌پاسخ این پرسش را می توان در شرایط کاری این افراد...
ادامه مطلب

جدول کد شغلی مشاغل کارگری شرکتی

هدف از اجرایی شدن این طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مانع شدن در برابر کار دیگری و استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و نیز مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت شغلهای گوناگون در گارکاه عنوان شده است....
ادامه مطلب
بالا