اخذ کارت پیمانکار شهرداری چه مراحلی دارد؟

اخذ کارت پیمانکار شهرداری چه مراحلی دارد؟   وظیفه مدیریت در سراسر جهان از نظر کیفیت زندگی و فضای سبز در شهرها به عهده شهرداری ها ست .و نهادهای مذکور این وظایف را به کمک پیمانکار و با همکاری شرکت های تخصصی انجام میدهند .و...
ادامه مطلب