چگونه مالیات را یاد بگیریم و از کسب و کار خود محافظت کنیم

‌تعریف مالیات: در اصل مالیات درصدی از درآمدهای جامعه و یا بخشی از سود کارکرد و فعالیت اقتصادی است که به دولت انتقال میدهند .چون دست یابی به درآمد و امکانات را دولت تهیه و فراهم میکند. مالیات های مستقیم در آخر سال ۱۳۴۵...
ادامه مطلب
بالا