مالیات بر ارزش افزوده چیست و از چه سالی آغاز شد؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست و از چه سالی آغاز شد؟   مالیات ارزش افزوده نحوه ای دیگر از پرداخت مالیات است که هزینه مالیات را، از دوش تولید کننده برداشته و بر تولید و بخش مصرف تقسیم میکنند. این روش در بیشترین کشورها در جهان...
ادامه مطلب