طرح طبقه بندی مشاغل

طرح طبقه بندی مشاغل   ‌در موقع تهیه طرح طبقه بندی کردن مشاغل برای هر یک از کارگاه های مشمول اجرای طرح طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی مشاغل انجام میگیرد.   چگونگی اجرای طرح طبقه بندی چگونگی اجرای این طرح در مورد...
ادامه مطلب