فضای سبز

فضای سبز چیست؟

فضای سبز چیست؟   فضای سبز شهری و غیره شهری، یکی از بهترین موقعیت هایی که انسان میتواند با گذراندن وقت در آنجا به آرامش ذهن برسد، فضای سبز است که نقش مهمی در آرامش شهر نشینان دارد. ممکن است هنگامی که درباره فضای سبز می...
ادامه مطلب