انواع قراردادهای کارگری و کارفرمایی

انواع قراردادهای کارگری و کارفرمایی   اول از همه بدانیم قرارداد کاری چیست؟! تو همه قرارداد ها، یک طرف کارفرما و طرف دیگر کارگر است. کارگر در ماده ۲ قانون کار، یک انسان تعریف شده است که برای کارفرما کار انجام داده و در...
ادامه مطلب