مالیات حقوق و دستمزد چه نوع مالیاتیست

مالیات حقوق و دستمزد چه نوع مالیاتی است ؟

مالیات حقوق و دستمزد چه نوع مالیاتی است ؟   نکات مهمی درباره مالیات حقوق و دستمزد: درآمد هایی اعم از حقوق و مقرری ، دستمزد اصلی و مزایای شغلی مستمر و غیر مستمر هستند که مشمول پرداخت مالیات برحقوق هستند ، به این نوع تکلیف...
ادامه مطلب