شغل تحصیلداری چیست؟

شغل تحصیلداری چیست؟   تحصیلدار به فردی گفته می شود که به روش های مختلف (تلفنی ،حضوری و...)بدهی های یک شخص و یا یک شرکت رو از بدهکار می گیرد و به فرد طلبکار می رساند. اگر بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند و یا از جواب دادن...
ادامه مطلب