شرکت پیمانکاری چیست ؟برای ثبت شرکت چه مدارکی لازم است؟

پیمانکاری چیست؟ پیمانکاری یعنی مجموعه کاراهایی که میتواند به صورت حقیقی یا حقوقی فعالیت کند . قراردادهای پیمانی این مجموعه قرار داد هایی با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام کارهایی چون :تهیه ،نصب ،اجرا ،ساخت و....منعقد...
ادامه مطلب