قانون مالیات تکلیفی چیست؟

قانون مالیات تکلیفی چیست؟   تمامی افراد از جانب خود باید مالیات را پرداخت کنند؛ ولی به این معنی نیست که درحال پرداخت مالیات تکلیفی هستند. مالیات تکلیفی، نوعی روش دریافت مالیات است. به مالیاتی که وظیفه پرداخت آن به...
ادامه مطلب
مالیات عملکرد

مالیات عملکرد چیست؟

مالیات عملکرد چیست؟   همانطور که میدانید یکی از پیامدها برای گسترش هر کشور، مالیات است و جواب چرایی آن این است که چون بخش وسیعی از خدمات عمومی به واسطه مالیات پرداخت میشود. از مهم ترین نوع مالیات ها میشود به مالیات...
ادامه مطلب
مالیات حقوق و دستمزد چه نوع مالیاتیست

مالیات حقوق و دستمزد چه نوع مالیاتی است ؟

مالیات حقوق و دستمزد چه نوع مالیاتی است ؟   نکات مهمی درباره مالیات حقوق و دستمزد: درآمد هایی اعم از حقوق و مقرری ، دستمزد اصلی و مزایای شغلی مستمر و غیر مستمر هستند که مشمول پرداخت مالیات برحقوق هستند ، به این نوع تکلیف...
ادامه مطلب