ثبت شرکت مرتبط با نیرو های مسلح و نظامی

یکی از شرکت های خاص که نیازمند دریافت مجوز ،قبل از ثبت را دارند،که از حساسیت خاصی برخوردار است ،ثبت شرکت نیروهای مصلح و نظامی است که به دلیل حساس بودن و امنیت بالاداشتن و حفاظتی بودن ،مستلزم اخذ مجوز از نیروی انتظامی...
ادامه مطلب