قانون منع مداخله در معاملات دولتی چیست؟

قانون منع مداخله در معاملات دولتی چیست؟

 

‌از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر از مداخله در معاملات منع شدند:

1-کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به انها.

‌2-سفرا،استانداران کل،شهرداران و نمایندگان ،انجمن شهر.

3-نخست وزیر؛وزیران،معاونین و نمایندگان مجلس.

‌4-اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور و حقوق بالا یا مقرری یا حق الزحمه  و یا امثال ان بطور مستمر(باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی)دریافت مینمایند.

5_شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر از سرمایه یا منافع ‌ان متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع ان متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد.

6 _کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت ان متعلق به دولت یا شهرداریها و یا دستگاههایی که وابسته به انها باشد.

7_شرکتهای که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع انها متعلق به شرکتهای مندرج در بند ۷ باشد هم نمی توانند.

8_در معاملات یا داوری با دولت یا شهرداری ها و دستگاهای وابسته به انها یا موسسات مذکور در بند (۶و۴)این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد(به استثنا ی معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرداد ان منعقد شده باشد.)

 

 

تبصره ۱) شرکت های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

 

‌تبصره ۲) منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارتست از: ‌

  • مقاطعه کاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی به شرط اینکه از طریق مقاطه انجام شود.) ‌
  • حق العمل کاری.
  • اکتشاف و استخراج و بهربرداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی انها واقع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *